English For Senior

Practicing English with Montessori Method


2020-1-IT02-KA204-079745

Reading comprehension and learning the methods of learning English./ Czytanie ze zrozumieniem i poznanie metod nauki języka angielskiego.

Past Simple describes completed past events. Past Continuous expresses an activity lasting a certain time in the past. Past Continuous is sometimes imperfect. Neither of these times has anything to do with the present moment.

A verb in which the past tense is not formed by adding the usual -ed ending. Examples of irregular verbs are sing (past tense sang); feel (felt); and go (went). / Czasownik, w którym czas przeszły nie jest tworzony przez dodanie zwykłej końcówki -ed. Przykładami czasowników nieregularnych są sing (czas przeszły sang); czuć (filc); i idź (poszedł).

Learning the names of animals./Poznanie nazw zwierząt.

A mind map related to school vocabulary./Mapa myśli związana ze słownictwem szkolnym

Learning English through music, the song Pharrell Williams - Happy./Nauka angielskiego przez muzykę, piosenka Pharrell Williams - Happy.

Learning to write an email to a friend in English - Basic phrases in an email./Nauka pisania e maila do przyjaciela po angielsku - Podstawowe zwroty w emailu.

Church Plan Architecture Exercise. Developing sacred vocabulary and learning the prepositions of a place. / Ćwiczenie architektury planu kościoła. Rozwijanie słownictwa sakralnego i nauka przyimków miejsca.

Color vocabulary/ Słowka z kolorami