Scientific Research Networks
INBIE


INBIE

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne edukacja doros ych


INBIE

Digital Academy
Online training courses


INBIE

Empower Adult Educators
DigIn project


INBIE

Erasmus+ Mobilno kadry edukacji doros ych


INBIE

Nominated a GOOD PRACTICE EXAMPLE ERASMUS+ project!


INBIE

Training courses to Support Digital Social Inclusion


INBIE

Erasmus Courses for Teachers
INBIE


INBIE

Innovation for Social Inclusion
Project


INBIE

Entrepreneurship can be the solution
project


INBIE

Stop digital divide
Partnerships in adult education


INBIE

Talent Management, Erasmus+ Small-scale partnerships


INBIE

European handmakers network
EHN


INBIE

Improve teaching skills of adult educators "FLIP EDU UP"


INBIE

Montessori Method in Teaching 2nd Language


INBIE

EnForSe - English for Seniors with Montessori Method


INBIE

Older Adults Learning English and Digital Literacy


INBIE

Supporting Elderly Needs Is Our Responsibility


INBIE

Supporting learning autonomy
Technology-mediated environment


INBIE

Adult Community Media Lab
ACML project


INBIE

Solopreneurs' Digital Social Innovation
Exchange of good practices


INBIE

Civic Intergenerational Agents
CIA project


INBIE

PO WER:
Mobilno kadry edukacji doros ych


INBIE

Entrepreneurial mindset for future youth work


INBIE

Empowering youth to critically analyse fake news


INBIE

Virtual Art Gallery
Virtual tours


INBIE

Kurs kultury i j zyka Hiszpa skiego
INBIE/2016 - 2022


INBIE

Adult Education for Social Inclusion and Integration


INBIE

mobility of learners and staff
in adult education


INBIE

Adult Educators for Digital Lead
Czestochowa 2017


INBIE

Remembrance International Event
Czestochowa 2017


INBIE

Pomys y biznesowe zwi zane z turystyk kulturow - CULTOUR+


INBIE

Young Refugees
Exchange of good practices


INBIE

Wydawnictwo
Instytut Bada i Innowacji w Edukacji


INBIE

Best films
YouTube channel


INBIE

Education Strategies Adult Education
ESCAlADE


INBIE

International Journal
ISSN: 2543-6589


INBIE

Mobility of Youth Workers
Polish partner: INBIE


INBIE

Youth Education
w ramach projektu ERASMUS +


INBIE

Youth Education
w ramach projektu ERASMUS +


INBIE

NEKO
Nasza maskotka


INBIE

Witamy w "INSTYTUT BADA I INNOWACJI W EDUKACJI", kt re ustanowiono dla realizacji nast puj cy cel w: wyr wnywania szans edukacyjnych dla r nych grup spo ecznych, przeciwdzia ania wykluczeniu spo ecznemu oraz wspierania os b zagro onych marginalizacj , podejmowania aktywno cina rzecz kompleksowego rozwoju, poprawy efektywno ci dzia ania i poprawy jako ci ycia.


images Building bridges between generations images

   READ    OUR   NEWSLETTERS    /PRZECZYTAJ  NASZE  NEWSLETTERYnew


Zapisz si na newsletter

FakeNews Listopad 2019 Empowering Grudzie 2019 ELENE czerwiec_2022 Entrepreneurship January 2023


See our INBIE's privacy policy
and Rozporz dzenie RODO

   AKTUALNO CI  -   NEWS    


<----------------->
Virtual Seminars / Wirtualne seminaria INBIE-NET
INBIE is expanding its free, online, interactive streaming options for its seminars and workshops to mitigate some of the effects of isolation during the COVID-19 emergency and beyond. Check this page frequently for upcoming events that will be shared via Real-time meetings by Google.
Instytut Bada i Innowacji w Edukacji INBIE rozszerza swoj dzia alno nieodp atnie poprzez internetowe, interaktywne opcje upowszechnienia dost pu np. do seminari w i warsztat w, aby z agodzi niekt re skutki izolacji podczas pandemii COVID-19 i nie tylko.
Zapraszamy do cz stego odwiedzania naszej strony internetowej, w celu sprawdzenia bie cych i zbil aj cych si wydarze , kt re b d udost pniane za po rednictwem spotka w czasie rzeczywistym przez Google.

<----------------->
UKRAINIAN VERSION
  About our Institution

  - Ukrainian version


<----------------->
15.03.2020
  ZAGRO ENIE KORONAWIRUSEM
  Zadanie - ograniczenie negatywnych skutk w zwi zanych z rozprzestrzenianiem si koronawirusa w Czestochowie

Fundacja Instytut Bada i Innowacji w Edukacji w cza si do akcji "Prezydenta miasta Cz stochowy", kt ry zach ca seniorki i senior w do korzystania z pomocy os b najbli szych oraz s siad w w zrobieniu zakup w, czy wyj ciu z psem, a tak e osoby z ich otoczenia - do udzielenia im pomocy.
Nasza instytucja ch tnie oferuje swoj pomoc, a wszyscy zainteresowani proszeni s o kontakt na adres e-mail: info@inbie.pl
Ulotki w za czniku


<----------------->
30.01.2020
  VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
  Management of international educational projects - the challenge of the 21st century" [INBIE-NET_2020]

We are honoured to invite you to participate in the VIII INBIE-NET International scientific conference "Management of international educational projects - the challenge of the 21st century" organized by Research and Innovation in Education Institute The conference is part of the dissemination activities within: "PROJECT: ADULT SOCIAL INCLUSION IN A DIGITAL ENVIRONMENT Strategic Partnerships for adult education Cooperation for innovation and the exchange of good practices 2019-1-PL01-KA204-065689 The INBIE-NET_2020 program will explore a broad spectrum of topics relating to Effective Management of Erasmus+ projects..

new
<----------------->
6-18.10.2019
  EMPOWERING YOUTH TO CRITICALLY ANALYSE FAKE NEWS
  Empowering youth

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE: Wsp praca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 2019-2-RO01-KA205-064070. W ramach projektu odby o si spotkanie koordynacyjne w dniach 16-18 pa dziernika 2019 r. w Constanta, Rumunia, na kt rym ustalono plan realizacji projektu. W ci gu 2-letniego okresu b dziemy wymienia i testowa dobre praktyki w celu ulepszenia metod wewn trznych w kontek cie europejskim. Konsorcjum tworz organizacje z Rumunii, Hiszpanii, Francji, W och i Polski, kt rych celem jest wspieranie m odzie y i uzupe nianie si kompetencjami w ramach: edukacji nieformalnej, umiej tno korzystania z medi w,organizowania kampanii u wiadamiaj cych, metod nauczania oraz zapewnianie jako ci. Ponad 10 partner w stowarzyszonych przyczyni si do dotarcia do grup docelowych, realizacji zada projektu i wspierania rozpowszechniania. Oczekuje si , e multidyscyplinarno wytworzy motywuj cy kontekst w rozwoju personelu dla osi gni cia g wnego celu: zwi kszenia zdolno ci os b pracuj cych z m odzie oraz organizacji m odzie owych we wspieraniu m odych ludzi w interpretacji, analizie i ocenie fa szywych wiadomo ci .